OBCHODNÉ PODMIENKY QUATRO

 1. O TOMTO DOKUMENTE
  Tento dokument predstavuje Všeobecné Obchodné podmienky pre Quatro
  (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktoré upravujú vzťahy medzi
  Bankou a Klientom v súvislosti s rokovaním o uzatvorení, uzatvorením
  alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy
  o viazanom spotrebiteľskom úvere uzatvorenej v súlade so Zákonom
  o spotrebiteľských úveroch, na základe ktorej sa Banka zaväzuje poskytnúť
  Klientovi viazaný spotrebiteľský úver s produktovým označením
  Quatro. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť
  Zmluvy, pokiaľ sa na ne Zmluva odvoláva. V prípade nesúladu medzi
  ustanoveniami príslušnej Zmluvy a týmito Obchodnými podmienkami
  majú prednosť ustanovenia Zmluvy. Jednotlivé ustanovenia týchto Obchodných
  podmienok sú záväzné pre Banku, ako aj pre Klienta.
 2. DEFINÍCIE
  Pojmy použité v týchto Obchodných podmienkach majú rovnaký význam
  ako pojmy použité v Zmluve. Vo vzájomných vzťahoch medzi
  Bankou a Klientom na účely týchto Obchodných podmienok, prípadne
  Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy
  tento význam:
  Akontácia: znamená časť Kúpnej ceny Tovaru alebo Služby zaplatenú
  Klientom ako kupujúcim Sprostredkovateľovi v zmysle Kúpnej zmluvy.
  Amortizačná tabuľka: tabuľka obsahujúca splátky a lehoty na ich zaplatenie
  vrátane rozpisu každej splátky s uvedením amortizácie istiny,
  úrokov vypočítaných na základe úrokovej sadzby Úveru a poistného.
  Banka: znamená Všeobecná úverová banka, a. s., IČO: 31 320 155 so
  sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri
  Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 341/B.
  Celková čiastka: znamená celkovú čiastku, ktorú musí Klient uhradiť
  Banke, t. j. súčet všetkých Splátok dohodnutých medzi Klientom a Bankou
  v Zmluve.
  Celkové náklady spotrebiteľa: znamenajú výšku celkových nákladov
  Klienta ako spotrebiteľa spojených s ponúkaným Úverom.
  Celková výška a mena viazaného spotrebiteľského úveru (ďalej
  len „Úver“): znamená celkovú výšku viazaného spotrebiteľského úveru
  v čiastke poskytnutej Klientovi zo strany Banky.
  Doplatok kúpnej ceny: znamená sumu, ktorú poskytne Banka Klientovi
  na splnenie záväzku Klienta z Kúpnej zmluvy, zníženú o uhradenú
  Akontáciu. V prípade, ak Klient neuhradí Sprostredkovateľovi Akontáciu,
  Doplatok kúpnej ceny sa rovná Kúpnej cene.
  Fixná ročná úroková sadzba: znamená úrokovú sadzbu určenú
  percentuálnou sadzbou za rok (per annum, v skratke p. a.) uvedenú
  v Zmluve, ktorá sa počas trvania zmluvného vzťahu nemení.
  Klient: fyzická osoba, ktorej Banka ponúka alebo poskytuje na základe
  Zmluvy Úver na iný účel ako výkon zamestnania, povolania alebo
  podnikania.
  Kúpna cena: znamená kúpnu cenu Tovaru alebo Služby.
  Kúpna zmluva: kúpna zmluva uzatvorená medzi Klientom a Sprostredkovateľom,
  predmetom ktorej je kúpa Tovaru alebo Služby.
  Mimoriadna splátka: čiastočné splatenie Úveru pred lehotou jeho
  splatnosti.
  Občiansky zákonník: znamená zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
  predpisov.
  Obchodné miesto: znamená prevádzkové priestory Banky, v ktorých
  spravidla dochádza k vykonávaniu bankových obchodov (vznik, zmena
  alebo zánik záväzkových vzťahov medzi Bankou a Klientom).
  Obchodné miesto Sprostredkovateľa: znamená prevádzkový priestor
  Sprostredkovateľa, v ktorom poskytuje svojim zákazníkom Tovar alebo
  Služby na účel ich predaja.
  Pracovný deň: znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja
  podľa zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňom pracovného
  pokoja a pamätným dňom v znení neskorších predpisov a podľa
  zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
  Predzmluvný formulár: znamená formulár s názvom Štandardné
  európske informácie o spotrebiteľskom úvere (Quatro), resp. o spotrebiteľskom
  úvere týkajúce sa konverzie dlhu, ktorý poskytuje Banka
  Klientovi pred uzatvorením Zmluvy a ktorý obsahuje základné informácie
  a údaje týkajúce sa ponúkaného Úveru.
  Reklamačný poriadok: upravuje vzájomné právne vzťahy medzi Bankou
  a Klientom v súvislosti s uplatnením reklamácií Klienta, najmä spôsob
  ich predloženia, ich náležitosti, lehoty a spôsob ich vybavovania.
  Reklamačný poriadok je Klientom k dispozícii na všetkých Obchodných
  miestach Banky prístupných verejnosti. Nachádza sa na Webovom
  sídle Banky.
  2
  Ročná percentuálna miera nákladov (ďalej len „RPMN“): znamená
  celkové náklady Klienta spojené s poskytnutím Úveru, vyjadrené ako
  ročné percento z celkovej výšky Úveru podľa Zákona o spotrebiteľských
  úveroch.
  Služba Nonstop banking: služby elektronického bankovníctva poskytované
  Klientovi na základe zmluvy o využívaní služieb Nonstop banking
  za podmienok a v súlade s VOP VÚB, a. s. pre depozitné produkty.
  Služba: znamená služba, ktorá na základe Kúpnej zmluvy medzi Klientom
  ako kupujúcim a Sprostredkovateľom ako predávajúcim bola dodaná
  Sprostredkovateľom a prevzatá Klientom.
  Splátka: pravidelná splátka Úveru, dohodnutá medzi Klientom a Bankou
  v Zmluve, ktorej časť tvorí splátka istiny Úveru a zvyšnú časť tvorí
  splátka úrokov Úveru, resp. poistného, ak je Úver poistený.
  Splátkový kalendár: znamená rozpis jednotlivých Splátok s určením
  termínu a výšky.
  Sprostredkovateľ: znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá
  na základe zmluvy s Bankou vyvíja činnosť smerujúcu k uzatvoreniu
  Zmluvy alebo ktorá môže uzatvoriť Zmluvu za Banku a v jej mene. Pri
  viazaných spotrebiteľských úveroch určených na financovanie Tovaru
  alebo Služby Klientom je Sprostredkovateľ zároveň vo vzťahu ku Klientovi
  predávajúcim.
  Tovar: znamená výrobok, ktorý na základe Kúpnej zmluvy medzi Klientom
  ako kupujúcim a Sprostredkovateľom ako predávajúcim bol odovzdaný
  Sprostredkovateľom a prevzatý Klientom.
  Trvanlivé médium: znamená každý prostriedok, ktorý umožňuje uloženie
  informácií spôsobom prístupným na používanie v budúcnosti
  na časové obdobie zodpovedajúce účelom informácií a ktorý umožňuje
  verné reprodukovanie uložených informácií bez ich zmeny.
  Úver: peňažné prostriedky, ktoré Banka poskytuje Klientovi ako dlžníkovi
  ako úver v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch na základe
  Zmluvy a ktoré sa Klient zaviazal vrátiť Banke spolu s Príslušenstvom
  podľa podmienok dojednaných v Zmluve.
  VÚB Online Banking: služby elektronického bankovníctva poskytované
  Klientovi na základe zmluvy o využívaní služieb VÚB online banking
  za podmienok a v súlade s VOP VÚB, a.s. pre depozitné produkty.
  Webové sídlo: znamená internetová stránka Banky dostupná na www.
  vub.sk alebo www.quatro.sk.
  Zákon o bankách: znamená zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení
  neskorších právnych predpisov.
  Zákon o finančných službách na diaľku: znamená zákon č. 266/2005
  Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene
  v doplnení niektorých zákonov.
  Zákon o spotrebiteľských úveroch: znamená zákon č. 129/2010 Z.
  z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Zmluva: znamená písomnú zmluvu o viazanom spotrebiteľskom úvere
  uzatvorenú medzi Klientom a Bankou na dobu určitú v zmysle Zákona
  o spotrebiteľských úveroch, predmetom ktorej je poskytnutie Úveru zo
  strany Banky na financovanie Kúpnej zmluvy a záväzok Klienta vrátiť
  poskytnutý Úver spolu s príslušenstvom za podmienok dojednaných
  v Zmluve.
  Zverejnenie: znamená sprístupnenie dokumentu alebo informácie
  na Obchodnom mieste, Obchodnom mieste Sprostredkovateľa, Webovom
  sídle, prostredníctvom Služby Nonstop banking a VÚB Online banking
  alebo iným vhodným spôsobom, ktorý Klientovi umožní oboznámiť
  sa s ním. Zverejnenie nadobudne účinky jeho sprístupnením.
 3. PODMIENKY POSKYTNUTIA A ČERPANIA ÚVERU
  3.1. Banka poskytuje Klientovi Úver na základe jeho žiadosti a po posúdení
  jeho schopnosti splácať Úver v súlade a za podmienok určených
  Zákonom o spotrebiteľských úveroch. Pred poskytnutím
  Úveru sa Banka zaväzuje Klientovi poskytnúť informácie o Úvere
  a jeho podmienkach v podobe predloženia Predzmluvného formuláru.
  3.2. Klient podpísaním Zmluvy žiada Banku, aby ňou poskytovaný
  Úver v časti Kúpna cena a v prípade, ak Klient uhradí Sprostredkovateľovi
  Akontáciu, tak v časti Doplatok kúpnej ceny, poukázala
  na účet Sprostredkovateľa.
  3.3. Banka sa Zmluvou zaväzuje zaplatiť za Klienta Kúpnu cenu/Doplatok
  kúpnej ceny za Tovar alebo Službu priamo Sprostredkovateľovi.
  V prípade, ak Klient uhradí Sprostredkovateľovi Akontáciu,
  Banka sa zaväzuje zaplatiť za Klienta Sprostredkovateľovi Doplatok
  kúpnej ceny.
  3.4. Banka sa zaväzuje poskytnúť Úver po dodaní Tovaru alebo Služby
  zo strany Sprostredkovateľa vo výške uvedenej na daňovom doklade
  vystavenom Sprostredkovateľom.
  3.5. Ak sa Klient rozhodne zaplatiť Akontáciu, zaplatí Akontáciu priamo
  Sprostredkovateľovi pri nákupe Tovaru alebo Služby.
  3.6. Klient si dohodne priamo so Sprostredkovateľom spôsob, miesto
  a čas odovzdania a prevzatia Tovaru alebo dodania Služby.
 4. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI
  4.1. Banka poskytuje Klientovi Úver na základe uzatvorenej písomnej
  Zmluvy, pričom poskytnutie Úveru je Banka oprávnená viazať:
  a) na splnenie podmienok s Klientom dohodnutými v Zmluve
  a/alebo;
  b) na účel dohodnutý s Klientom v Zmluve.
  4.2. Klient je povinný poskytnutý Úver splácať riadne a včas v podobe
  pravidelných Splátok,spôsobom a za podmienok dohodnutých
  v Zmluve.
  4.3. Banka má právo preveriť pravosť a obsah dokladov predložených
  Klientom v súvislosti s poskytnutím Úveru.
  4.4. Banka sa zaväzuje poskytnúť Klientovi na jeho požiadanie výpis
  z účtu vo forme Amortizačnej tabuľky bezplatne, kedykoľvek počas
  celej doby trvania Zmluvy.
 5. PODMIENKY SPLÁCANIA ÚVERU
  5.1. Klient je povinný splácať poskytnutý Úver riadne a včas, a to
  v pravidelných mesačných Splátkach v sume a termínoch uvedených
  v Zmluve.
  5.2. Prvá Splátka je splatná nasledujúci mesiac po čerpaní Úveru, pokiaľ
  nie je dohodnuté inak.
  5.3. Splátka sa považuje za splatenú okamihom pripísania finančných
  prostriedkov v predpísanej výške Splátky na účet Banky. V prípade,
  ak deň splatnosti Splátky pripadne na sobotu, nedeľu alebo
  sviatok, tak splatnosť Splátky sa posúva na najbližší pracovný
  deň.
  5.4. Voľba spôsobu splácania Úveru je na Klientovi a je uvedená
  v Zmluve. Klient je oprávnený splácať Úver inkasom z Bežného
  účtu alebo iným bezhotovostným alebo hotovostným spôsobom
  3
  v rovnakej mene, ako je mena poskytnutého Úveru. V prípade
  splácania Úveru SEPA inkasom z účtu vedeného v Banke, Banka
  realizuje SEPA inkaso na ťarchu účtu Klienta v deň splatnosti
  splátky alebo v nasledujúci pracovný deň, ak deň splatnosti splátky
  pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok. V prípade splácania
  Úveru SEPA inkasom z účtu vedeného v inej banke je potrebné,
  aby Klient Banke udelil Mandát na inkaso v SEPA a splnil ďalšie
  podmienky stanovené bankou, ktorá vedie účet. V prípade zmeny
  údajov uvedených v Mandáte na inkaso v SEPA (najmä z dôvodu
  zmeny účtu na inkasovanie, zmeny obchodného mena Banky,
  zmeny referencie mandátu, zmeny identifikátora Banky ako príjemcu
  inkasa) je potrebné, aby Klient Banke udelil nový Mandát
  na inkaso v SEPA. V prípade splácania Úveru inkasným spôsobom
  (pri splácaní z účtu vedeného v inej banke na základe udeleného
  Mandátu na inkaso v SEPA v prospech Banky) Banka zabezpečí
  účtovanie odplaty za poskytnutie Úveru, skutočných nákladov
  za odoslanie upomienok, prípadne ďalších poplatkov súvisiacich
  s príslušným Úverom v zmysle Zmluvy, resp. platného Cenníka
  v čase účtovania.
  5.5. Klient má právo počas trvania Zmluvy písomne požiadať Banku
  o schválenie povolenia odkladu Splátok na určité obdobie, s uvedením
  dôvodu. V prípade, ak Banka vyhovie žiadosti o povolenie
  odkladu splátok, Úver je naďalej úročený Úrokovou sadzbou dojednanou
  v Zmluve, pričom nezaplatené úroky a poistné naakumulované
  za obdobie povoleného odkladu splátok budú splatné
  ako prvé v poradí po uplynutí plánovaného odkladu splátok. Prvá
  splátka po skončení povoleného odkladu splátok bude splatná až
  po splatení naakumulovaných úrokov a poistného počas povoleného
  odkladu splátok.
  5.6. Poskytnutie Úveru Bankou na základe Zmluvy je oslobodené
  od DPH v zmysle § 39 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
  hodnoty v znení neskorších predpisov.
  5.7. Banka je povinná vykonávať zrážky daní v prípadoch určených
  príslušnými právnymi predpismi. Na tento účel Klient poskytuje
  Banke informáciu o svojej daňovej rezidencii (neobmedzená daňová
  povinnosť z celosvetových príjmov). Ak je Klient daňovým
  rezidentom aj iného štátu ako Slovenská republika a vzťahuje sa
  na neho režim podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
  Banka je oprávnená vyžadovať predloženie vierohodného dokladu
  preukazujúceho túto skutočnosť (napr. potvrdenie o daňovej
  rezidencii). Akúkoľvek zmenu daňovej rezidencie je Klient povinný
  bezodkladne oznámiť a predložiť Banke vierohodné doklady
  preukazujúce túto zmenu. Pre účely plnenia povinností Banky
  v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov v oblasti daní
  a na zabezpečenie výmeny daňových informácií vyplývajúcich
  najmä zo zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií
  o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov (FATCA/CRS), z akejkoľvek medzinárodnej
  (medzivládnej) dohody medzi Slovenskom a Spojenými
  štátmi americkými v súvislosti s vyššie uvedeným zákonom, alebo
  akejkoľvek medzinárodnej dohody v súvislosti s vyššie uvedeným
  zákonom, príp. inými predpismi v oblasti daní, je Klient
  povinný, bezodkladne poskytnúť informácie, týkajúce sa jeho
  daňovej rezidencie ako aj informáciu o pridelenom DIČ (daňovom
  identifikačnom čísle) v tejto krajine a predložiť Banke doklady
  preukazujúce túto skutočnosť (napr. potvrdenie o daňovej rezidencii)
  najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti o úver.
  Banka neposkytuje služby daňového poradenstva. Banka nezodpovedá
  za daňový obsah transakcií, ktoré Klient vykoná pri využívaní
  bankových produktov a služieb.
  5.8. Na účely predloženia dokladu preukazujúceho skutočnosti podľa
  bodu 5.7 týchto Obchodných podmienok sa neuplatnia ustanovenia
  bodu 10.1. týchto Obchodných podmienok, Banka akceptuje
  predloženie dokladu aj v inom ako slovenskom jazyku, a to predloženie
  dokladu v listinnej podobe na ktoromkoľvek Obchodnom
  mieste Banky alebo doručením dokladu prostredníctvom Služieb
  Nonstop banking a/alebo VÚB Online Banking (napr. scanu dokladu).
  5.9. Uplatnenie reklamácie Tovaru a/alebo Služby a reklamačné konanie
  nemá vplyv na povinnosť Klienta splácať Úver dohodnutými
  Splátkami.
 6. UZATVÁRANIE ZMLÚV ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI
  Nasledujúce pojmy majú na účely tohto článku, ak nie je medzi Bankou
  a Klientom v Zmluve vyslovene dohodnuté inak, nasledovný význam:
  Autentifikácia: proces overenia totožnosti Klienta pri prihlásení
  do Služieb Nonstop banking a/alebo VÚB Online Banking na základe
  použitia vybraných Bezpečnostných prvkov.
  Autorizácia: súhlas s uzatvorením Zmluvy vrátane jej prípadných dodatkov.
  Bezpečnostný prvok: nástroj jedinečne pridelený Klientovi, používaný
  na Autentifikáciu a Autorizáciu pri využívaní Služieb Nonstop banking
  a/alebo VÚB Online Banking. Bezpečnostné prvky Nonstop banking sú
  PIN, biometrické údaje (napr. odtlačok prsta, rozpoznanie tváre), Identifikačné
  číslo (ID), autorizačný SMS kód, jednorazový autorizačný kód
  generovaný prostredníctvom mobilného tokenu, VIAMO PIN, mobilný
  PIN a heslo. Bezpečnostné prvky VÚB Online Banking sú mobilný PIN,
  SMS kód, Digitálny kód a biometrické údaje (napr. odtlačok prsta, rozpoznanie
  tváre).
  Úradný autentifikátor: znamená občiansky preukaz s elektronickým
  čipom, vydaný príslušným slovenským orgánom) a bezpečnostný
  osobný kód, ktoré sa používajú na identifikáciu Klienta pri prihlásení sa
  do služieb Nonstop banking a/alebo VÚB Online Banking.
  6.1. Banka poskytuje Úver aj prostredníctvom elektronických prostriedkov
  vrátane Prostriedkov diaľkovej komunikácie (ďalej len
  „Prostriedok“). K poskytnutiu Úveru prostredníctvom Prostriedku
  dochádza za predpokladu, že Klientovi je zo strany Banky poskytovaná
  Služba Nonstop banking a/alebo VÚB Online banking
  a Klient s takýmto poskytnutím Úveru vysloví súhlas. Predmetom
  tohto článku je dohoda medzi Klientom a Bankou týkajúca sa
  spôsobu uzatvárania Zmluvy vrátane prípadných dodatkov k nej
  prostredníctvom Prostriedkov, spôsob identifikácie Klienta a spôsob
  vyjadrenia súhlasu Klienta s uzatvorením Zmluvy buď vyslovením
  súhlasu alebo použitím Bezpečnostného prvku, vykonaním
  podpisu na elektronickom zariadení alebo inými elektronickými
  prostriedkami (ďalej spoločne len „elektronický podpis“).
  6.2. Postup uzatvorenia Zmluvy/zmeny Zmluvy prostredníctvom Prostriedkov:

OBCHODNÉ PODMIENKY QUATRO
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Autentifikácia Klienta stanovenými Bezpečnostnými prvkami,
  Úradným autentifikátorom
 • Vykonanie informačných povinností voči Klientovi pred
  uzatvorením Zmluvy potrebných na jej uzatvorenie (predloženie
  návrhu Zmluvy, Predzmluvného formuláru a prípadných
  iných dokumentov)
 • Oboznámenie sa s obsahom Zmluvy/zmeny Zmluvy
  a prípadných súvisiacich dokumentov
 • v závislosti od zvoleného Prostriedku, umožnenie zistenia
  a opráv chýb a uloženie vyhotoveného znenia Predzmluvného
  formuláru, Zmluvy, Obchodných podmienok,
  prípadne iných dokumentov
  4
 • Autorizácia Zmluvy zo strany Banky
 • Autorizácia Zmluvy zo strany Klienta, v závislosti od zvoleného
  Prostriedku, určeným elektronickým podpisom
  alebo vyslovením súhlasu
 • Uloženie vyhotovenia Zmluvy/zmeny Zmluvy, Obchodných
  podmienok, Predzmluvného formuláru a prípadných
  iných dokumentov (počas trvania Zmluvy budú príslušné
  dokumenty uložené a dostupné Klientovi )
 • Informovanie o možnostiach a dôsledkoch odstúpenia
  od Zmluvy v prípade, ak to umožňujú osobitné predpisy.
  6.3. Klient súhlasí, že Zmluvu uzatvorenú Prostriedkami prostredníctvom
  Služieb Nonstop banking alebo VÚB Online banking,
  Úradného autentifikátora alebo vybraného Obchodného miesta
  Sprostredkovateľa bude Banka vzájomne považovať za uzatvorenú
  po splnení náležitostí stanovených právnymi predpismi. Klient
  vyhlasuje a potvrdzuje, že:
  a) so spôsobom uzatvárania, zmeny a zániku Zmluvy podľa
  tohto článku a s potvrdzovaním ich vzniku, prípadných
  zmien alebo zániku Klient súhlasí a považuje ich za platné
  a účinné v zmysle príslušných právnych predpisov,
  b) identifikáciu považuje na účely uzatvárania Zmluvy Prostriedkami
  podľa týchto Obchodných podmienok za dostatočnú,
  jedinečnú a úplnú,
  c) zrušením Služieb Nonstop banking a/alebo VÚB Online Banking
  alebo dohody o spôsobe uzatvárania Zmluvy pomocou
  Prostriedkov podľa tohto článku zo strany Banky a Klienta
  nebude dotknutá platnosť ani účinnosť záväzkových vzťahov,
  ktoré už takýmto spôsobom platne vznikli.
  6.4. Banka od klienta nikdy nežiada zaslanie Bezpečnostných prvkov
  a/alebo Úradného autentifikátora, alebo osobných údajov,
  alebo iných údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva,
  prostredníctvom SMS správy, sociálnych sietí, e-mailu alebo
  iných obdobných komunikačných prostriedkov. Klient je povinný
  Banku bezodkladne informovať o všetkých pokusoch o získanie
  Bezpečnostných prvkov, Úradného autentifikátora a údajov podľa
  predchádzajúcej vety. Podozrenie zo zneužitia, straty, odcudzenia
  alebo neautorizovaného použitia Úradného autentifikátora je
  Klient povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu a požiadať
  Banku o zablokovanie Bezpečnostných prvkov. Vzhľadom
  na skutočnosť, že k vyzradeniu/odcudzeniu Bezpečnostných
  prvkov a/alebo Úradného autentifikátora môže dôjsť v príčinnej
  súvislosti so spáchaním trestného činu alebo toto konanie môže
  mať za následok vznik škody alebo bezdôvodného obohatenia,
  Klient je povinný bezodkladne Banku informovať o tom, že zistil
  vykonanie úkonov prostredníctvom Bezpečnostných prvkov, ktoré
  majú za následok Autorizáciu Zmluvy, uskutočnenú neoprávnenou
  osobou v dôsledku takéhoto konania. V takýchto prípadoch
  je Klient povinný Banke poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť
  pri zisťovaní príčin a následkov vyššie uvedeného konania. Ak
  Banke v dôsledku takéhoto konania vznikne škoda v zmysle tohto
  bodu Obchodných podmienok, Banka je oprávnená si vzniknutú
  škodu uplatniť od Klienta, ktorý nepostupoval v súlade s týmto
  bodom Obchodných podmienok.
 1. ZÁNIK ZMLUVY, PRÁVO KLIENTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY,
  MIMORIADNA SPLÁTKA A SPLATENIE ÚVERU PRED LEHOTOU
  SPLATNOSTI
  7.1. Zmluva zaniká úplným, riadnym a včasným splnením všetkých
  povinností Klienta vo vzťahu k Banke dojednaných v Zmluve.
  7.2. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu
  do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy alebo odo
  dňa, keď sú Klientovi doručené zmluvné podmienky podľa Zákona
  o spotrebiteľských úveroch, ak tento deň nasleduje po dni
  uzavretia Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je Klient
  povinný zaslať Banke písomne alebo na inom trvanlivom médiu
  dostupnom Banke. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje
  za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo zaslané
  najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty. Ak Klient odstúpi
  od Zmluvy, je povinný zaplatiť Banke istinu a úrok z tejto istiny
  odo dňa, keď sa Úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny,
  a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní
  oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Úrok sa vypočíta na základe
  dohodnutej úrokovej sadzby.
  7.3. Ak došlo zo strany Klienta k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy uzatvorenej
  so Sprostredkovateľom, dochádza súčasne aj k zániku
  Zmluvy medzi Klientom a Bankou. V prípade, ak bol Úver poskytnutý
  na kúpu viacerých Tovarov a/alebo Služieb a Klient využil
  svoje právo a odstúpil len od jednej Kúpnej zmluvy, tak dochádza
  len k čiastočnému zániku Zmluvy medzi Klientom a Bankou vo
  výške príslušnej Kúpnej ceny z Kúpnej zmluvy, od ktorej Klient
  odstúpil.
  7.4. Ak došlo k zániku Zmluvy a Klient vrátil Tovar Sprostredkovateľovi
  alebo v prípade Služby nedošlo k poskytnutiu Služby Sprostredkovateľom,
  Sprostredkovateľ a Banka si navzájom vysporiadajú
  vrátenie poskytnutých peňažných prostriedkov bez účasti Klienta.
  7.5. Nároky z Kúpnej zmluvy si uplatňuje Klient priamo u Sprostredkovateľa.
  V prípade, ak nebude nárok Klienta ani po uplatnení
  všetkých zákonných prostriedkov na dosiahnutie nápravy zo
  strany Sprostredkovateľa uspokojený, má Klient právo uplatniť si
  svoj nárok voči Banke.
  7.6. Ak Zmluva zanikla a ak Klient uhradil peňažné prostriedky Banke
  pred zánikom Zmluvy a oznámil Banke písomne alebo na inom
  trvanlivom médiu dostupnom Banke zánik Zmluvy z dôvodu odstúpenia
  od Kúpnej zmluvy, Banka je povinná mu tieto peňažné
  prostriedky vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní po doručení
  tohto oznámenia.
  7.7. Klient má právo kedykoľvek počas doby trvania Zmluvy splatiť
  pred dohodnutou lehotou splatnosti poskytnutý Úver alebo vykonať
  Mimoriadnu splátku. Klient sa zaväzuje oznámiť zámer predčasne
  splatiť Úver alebo realizovať Mimoriadnu splátku na Obchodnom
  mieste alebo písomne s úradne overeným podpisom
  Klienta. V prípade, ak podpis Klienta na písomnej žiadosti nebude
  úradne overený, je Banka oprávnená vykonať všetky potrebné
  kroky smerujúce k overeniu totožnosti Klienta. Klient je povinný
  uhradiť úrok vzniknutý len za časové obdobie od poskytnutia
  Úveru do jeho splatenia.
  7.8. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať Banku o vydanie potvrdenia
  na účely posúdenia následkov predčasného splatenia
  Úveru alebo realizácie Mimoriadnej splátky. Banka sa zaväzuje
  na základe požiadavky Klienta vystaviť potvrdenie v rozsahu údajov
  a spôsobom uvedeným v zmysle Zákona o spotrebiteľských
  úveroch a vydať ho Klientovi bezodkladne, v zložitých prípadoch
  najneskôr do 7 pracovných dní od prijatia žiadosti Klienta. Ak
  po vydaní potvrdenia nedôjde k predčasnému splateniu Úveru
  alebo k realizácii Mimoriadnej splátky, Banka má nárok na úhradu
  účelne vynaložených nákladov v súvislosti s vydaním potvrdenia.
  V prípade predčasného splatenia úveru alebo Mimoriadnej
  splátky sa Klient zaväzuje zaplatiť poplatok za predčasné splatenie
  úveru alebo Mimoriadnu splátku vo výške podľa aktuálne
  platného Cenníka, resp. Zmluvy.
  7.9. V prípade realizácie Mimoriadnej splátky má Klient právo sa
  rozhodnúť, či v dôsledku realizácie Mimoriadnej splátky dôjde
  k skráteniu lehoty splatnosti Úveru pri zachovaní Splátky, alebo
  5
  dôjde k zachovaniu dohodnutej lehoty splatnosti Úveru so znížením
  Splátky. Ak sa Klient a Banka nedohodli a ani Klient neurčil
  inak, tak platí, že realizácia Mimoriadnej splátky má za následok
  skrátenie lehoty splatnosti Úveru pri zachovaní výšky mesačných
  Splátok, o čom sa Banka zaväzuje Klienta písomne informovať.
  7.10. Ak Klient zrealizuje Mimoriadnu splátku, má právo súčasne alebo
  následne požiadať Banku o vydanie potvrdenia vo vzťahu k zostávajúcej
  výške nesplateného Úveru. Banka sa zaväzuje na základe
  žiadosti Klienta vydať potvrdenie v zmysle Zákona o spotrebiteľských
  úveroch bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr
  do 7 pracovných dní od prijatia žiadosti Klienta.
  7.11. Banka v prípade, ak Klient neprejaví svoju vôľu poskytnutý Úver
  predčasne splatiť alebo vykonať Mimoriadnu splátku v zmysle
  bodov 7.7 až 7.10 týchto Obchodných podmienok, je oprávnená
  sumu prevyšujúcu dohodnutú výšku Splátky vrátiť Klientovi.
  7.12. Klient, ktorý úplne splatí Úver pred lehotou splatnosti, je oprávnený
  požiadať Banku o vydanie potvrdenia preukazujúceho skutočnosť,
  že Úver bol splatený. Žiadosť Klienta nemusí mať písomnú
  formu. Banka je povinná vydať Klientovi potvrdenie v rozsahu
  a spôsobom uvedeným v § 16 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských
  úveroch bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do siedmich
  pracovných dní od prijatia žiadosti Klienta.
  7.13. Potvrdenie podľa predchádzajúcich bodov musí mať písomnú
  formu a Banka je povinná vydať Klientovi potvrdenie v listinnej
  podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je Klientovi dostupné.
 2. NÁSLEDKY NESPLÁCANIA ÚVERU
  8.1. Úrok z omeškania: Banka je oprávnená v prípade omeškania
  s úhradou jednotlivých Splátok uplatniť si aj úrok z omeškania.
  Výška úroku z omeškania je určená v súlade s nariadením vlády
  č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho
  zákonníka.
  8.2. Vyhlásenie okamžitej splatnosti Úveru: Banka je oprávnená
  v prípade riadneho a včasného nesplácania Splátok žiadať
  od Klienta zaplatenie celej pohľadávky pred dátumom konečnej
  splatnosti Úveru, ktorá sa stane okamžite splatnou (vyhlásiť
  okamžitú splatnosť Úveru), ak je Klient v omeškaní s úhradou
  jednej Splátky alebo čiastočného plnenia jednej Splátky počas
  obdobia dlhšieho ako 3 mesiace, a to za podmienok ustanovených
  v § 53 ods. 9 a § 565 Občianskeho zákonníka.
  8.3. Vymáhanie a postúpenie pohľadávky: Banka je oprávnená
  vymáhať pohľadávku Banky voči Klientovi prostredníctvom splnomocnených
  tretích osôb a účtovať Klientovi náklady súvisiace
  s vymáhaním pohľadávky Banky. Banka je tiež oprávnená postúpiť
  pohľadávku Banky voči Klientovi inému veriteľovi za podmienok
  ustanovených v § 17 Zákona o spotrebiteľských úveroch.
  8.4. Zasielanie upomienok: Banka sa zaväzuje informovať Klienta
  o tom, že nedošlo k splateniu Splátky dohodnutej v Zmluve v lehote
  jej splatnosti, písomne alebo formou krátkej textovej správy
  (SMS), a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto Splátky.
 3. ZMENA ÚDAJOV A ÚMRTIE KLIENTA
  9.1. Banka si vyhradzuje právo aktualizovať údaje o Klientovi v rozsahu
  údajov zapísaných v registri fyzických osôb (ďalej len „RFO“)
  v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
  Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
  v znení neskorších právnych predpisov, najmä údaje o zmene
  titulu, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a údajov týkajúcich
  sa dokladu totožnosti, za predpokladu, že sú tieto údaje
  o Klientovi k dispozícii v RFO. Údaje o Klientovi aktualizované
  v zmysle predchádzajúcej vety považujeme za úplné a zodpovedajúce
  skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Za nesprávnosť
  údajov o Klientovi aktualizovaných v zmysle predchádzajúcej
  vety Banka nenesie zodpovednosť. Klient je naďalej povinný Banku
  bezodkladne informovať:
 • o zmene v údajoch alebo dokumentoch, ktoré Banke
  oznámil alebo predložil, najmä o zmene mena, priezviska,
  adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu alebo inej
  podstatnej skutočnosti. V tejto súvislosti je Klient súčasne
  povinný Banke predložiť originál alebo úradne osvedčenú
  kópiu dokladu preukazujúceho takúto zmenu.
 • o zmene korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla,
  emailovej adresy, na ktorú Banka doručuje Klientovi informácie
  alebo písomnosti.
 • o výmene, strate, alebo odcudzení dokladu totožnosti.
  9.2. Akúkoľvek zmenu podľa bodu 9.1 zohľadní Banka najneskôr
  nasledujúci deň odo dňa, kedy Banka informáciu získala, resp.
  Banke bola informácia o zmene údajov doručená. Pre Banku sú
  vždy záväzné posledné údaje o Klientovi, ktoré boli Bankou aktualizované
  podľa údajov z RFO, resp. ktoré Klient oznámil Banke
  v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.
  9.3. Korešpondenčná adresa uvedená v žiadosti o úver sa v súlade
  s dojednanými podmienkami doručovania uplatní rovnako vo
  vzťahu k všetkým uzatvoreným bankovým produktom a službám
  poskytovaným Bankou. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, voľba
  odlišných korešpondenčných adries vo vzťahu k jednotlivým
  bankovým produktom a službám Klienta nie je možná a akákoľvek
  zmena korešpondenčnej adresy vykonaná po úspešnej
  Autentifikácii Klienta vyvolá zmenu korešpondenčnej adresy
  vo vzťahu k všetkým existujúcim produktom a službám Klienta
  v rámci Banky.
  9.4. V prípade, ak má Banka hodnoverne preukázané úmrtie Klienta,
  najmä na základe originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu
  preukazujúceho túto skutočnosť, alebo z údajov dostupných
  z RFO, Banka najneskôr nasledujúci bankový deň po hodnovernom
  preukázaní úmrtia Klienta zablokuje a zruší Službu
  Nonstop banking a/alebo VÚB Online banking zosnulého Klienta.
  Smrťou Klienta sa povinnosti vyplývajúce zo zmluvného záväzku
  stávajú súčasťou dedičského konania a prechádzajú na dedičov
  zosnulého Klienta.
 1. DORUČOVANIE, KOMUNIKÁCIA A VYHLÁSENIA
  10.1. Komunikácia medzi Bankou a Klientom prebieha v slovenskom
  jazyku. Používanie iného jazyka je možné iba po vzájomnej dohode
  Banky a Klienta.
  10.2. Banka upozorňuje Klienta, že prenos informácií prostredníctvom
  telefónu, SMS a elektronickej pošty (nezabezpečenej šifrovaním)
  nie je bezpečným komunikačným prostriedkom. K obsahu takto
  prenášaných správ môžu získať prístup neoprávnené osoby. Z
  povahy týchto komunikačných prostriedkov nie je v možnostiach
  Banky ani poskytovateľa elektronických komunikačných služieb
  zabrániť neoprávnenému prístupu.
  10.3. Banka doručuje písomnosti na poslednú oznámenú adresu Klienta
  osobne na Obchodnom mieste, poštou, kuriérom, elektronicky
  (vrátane Služieb Nonstop Banking a VÚB Online Banking), alebo
  iným vhodným spôsobom, ktorý umožní Klientom oboznámiť sa
  s doručovanou písomnosťou. V prípade potreby ale môže Banka
  využiť na doručovanie aj inú, Banke známu adresu Klienta. Ak nie
  6
  je dohodnutý spôsob doručovania pre konkrétnu písomnosť medzi
  Bankou a Klientom, Banka zvolí vhodný spôsob jej doručenia.
  10.4. Písomnosť adresovaná Kientovi, sa považuje za doručenú, ak nie
  je preukázaný iný deň doručenia:
  a) dňom, keď Klient prevzal alebo odmietol prevzatie, ak je
  písomnosť doručovaná osobne alebo kuriérom,
  b) desiatym pracovným dňom, ak je písomnosť odoslaná poštou
  obyčajne,
  c) deň po jej odoslaní, ak je písomnosť zaslaná prostredníctvom
  e-mailu alebo SMS, alebo prostredníctvom Služby
  Nonstop banking a VÚB Online Banking, ak nie je preukázaný
  iný deň doručenia.
  10.5. Ak Banka odošle zásielku na poslednú Klientom riadne oznámenú
  adresu, písomnosť sa považuje za doručenú aj vtedy, ak sa
  vráti ako nedoručiteľná, v prípade ak sa nepreukáže niečo iné.
  10.6. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
  č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
  údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
  smernica 95/46/ES (“Všeobecné nariadenie o ochrane údajov”),
  Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Zákona o bankách
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj iných príslušných
  právnych predpisov je Banka oprávnená spracúvať osobné
  údaje Klienta aj bez jeho súhlasu. Účelom spracovania je najmä
  overenie totožnosti Klienta, a zistenie majetkových pomerov
  Klienta, ponuka, uzatváranie, vykonávanie, a dokumentovanie
  obchodov, a ďalej ochrana práv a oprávnených záujmov Banky
  v rozsahu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
  predpisov a platných interných predpisov. Zoznam alebo okruh
  sprostredkovateľov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane
  údajov je spolu s bližšími informáciami o spracúvaní osobných
  údajov zverejnený na Webovom sídle.
 2. JEDNOSTRANNÁ ZMENA
  11.1. Banka si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Zmluvu vrátane
  týchto Obchodných podmienok z vážnych objektívnych dôvodov.
  Za vážne objektívne dôvody sa považujú vecné a nezávislé dôvody
  spočívajúce najmä:
  a) v zmene právnych predpisov s dopadom na poskytovanie
  spotrebiteľských úverov zo strany Banky;
  b) v zmene na finančnom alebo bankovom trhu objektívne
  spôsobilej ovplyvniť poskytovanie spotrebiteľských úverov
  zo strany Banky;
  c) v zmene technických, informačných a bezpečnostných
  možností objektívne ovplyvňujúcich možnosti poskytovania
  spotrebiteľských úverov zo strany Banky;
  d) v medziročnej zmene miery inflácie potvrdenej Štatistickým
  úradom Slovenskej republiky alebo v zmene indexu reálnej
  mesačnej mzdy podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu
  Slovenskej republiky ovplyvňujúcej poskytovanie spotrebiteľských
  úverov (ďalej len spoločne „Zmena“).
  11.2. Banka si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Zmluvu, vrátane
  týchto Obchodných podmienok, ak je to v prospech Klienta.
  11.3. Banka si vyhradzuje právo z vážneho objektívneho dôvodu jednostranne
  zmeniť Cenník a úrokové sadzby.
  11.4. Banka sa zaväzuje o Zmene a jej dôvodoch písomne informovať
  Klienta spôsobom a v lehote stanovenej podľa právnych predpisov
  spolu s určením jej platnosti a účinnosti. V prípade, ak sa
  zmena týka len úrokovej sadzby Úveru, tak sa Banka zaväzuje informovať
  Klienta najneskôr 15 dní pred nadobudnutím účinnosti
  tejto zmeny. V prípade, ak je Klient Zmenou dotknutý, má právo
  vyjadriť nesúhlas so Zmenou, ktorý spolu s výpoveďou musí
  doručiť Banke v lehote najneskôr deň pred navrhovaným dňom
  účinnosti Zmeny. Ak na strane Klienta vystupuje viacero účastníkov,
  tak nesúhlas musia vyjadriť všetci účastníci. V prípade, ak
  Klient neprejaví svoj nesúhlas v zmysle tohto bodu Obchodných
  podmienok, platí, že táto Zmena sa na Klienta vzťahuje.
  11.5. V prípade uplatnenia práva vypovedať Zmluvu je Klient povinný
  Banke uhradiť pohľadávku do lehoty určenej v písomnom oznámení.
  11.6. Banka je oprávnená dopĺňať tieto podmienky z dôvodu zavedenia
  nových služieb v oblasti spotrebiteľských úverov. Banka sa
  zaväzuje informovať o doplnení týchto Obchodných podmienok
  Klienta Zverejnením minimálne 1 kalendárny deň pred nadobudnutím
  účinnosti.
 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  12.1. Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinnosti Banky v zmysle
  Zákona o spotrebiteľských úveroch je Národná banka Slovenska,
  so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
  12.2. Klient sa podpísaním Zmluvy zaväzuje bezodkladne informovať
  Banku o všetkých zmenách, ktoré nastali v právnom postavení
  Klienta, najmä zmeny priezviska, adresy miesta trvalého pobytu,
  kontaktných telefónnych čísel, oprávnenia konať, pričom najneskôr
  zároveň s oznámením takýchto zmien predloží Banke aj doklad
  osvedčujúci vykonanie takejto zmeny.
  12.3. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania posledným
  účastníkom zmluvného vzťahu.
  12.4. Banka informuje Klienta o možnosti alternatívneho riešenia sporov
  prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov,
  ktoré sú oprávnené riešiť spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti
  s ňou. Klient je oprávnený využiť možnosť alternatívneho
  riešenia sporov a vybrať si príslušný subjekt alternatívneho riešenia
  sporov, podľa svojej voľby. Podmienky alternatívneho riešenia
  sporov, práva a povinnosti Banky a Klienta ako strán alternatívneho
  riešenia sporov, sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z.
  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam
  subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom
  webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
  Na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
  (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-
  riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-
  riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) Klient nájde aj
  bližšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia
  sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt
  môže obrátiť.
  12.5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia
  a účinnosť dňa 1. 6. 2023

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík
Návrat hore